เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
นายกำชัย เดชสุทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทรติดต่อ : 083-2866569
นายอุดม เลื่อมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทรติดต่อ : 083-1418203
นายบุญมี เดชสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทรติดต่อ : 062-1579235
นายจีรวัตร อุยะพิตัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทรติดต่อ : 093-8089170
นายทองสา โพนแป๊ะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปะโค
เบอร์โทรติดต่อ : 085-7557902
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565