เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
นายสุกัน อุยะพิตัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลปะโค
นายภานุวัฒน์ ตันตะสุทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปะโค
นายพุทธา บุตรสักที
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต1
นายสมาน ชัยกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต1
นายสงสัย ตันตะสุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต1
นางจันทรี หัดสิม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต1
นายสิริกร บุดสี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต1
นายบัวลม อุทสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต1
นายวีระ มณีหมุด
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต 2
นายสุวพิษ ศรีวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต 2
นายบุญรอด ไชยปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต 2
นายอนุชา พรหมภิภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปะโค เขต 2
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565