เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนทีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วัันที่ - 8 มิถุนายน 2564 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกาย
ให้กับกลุ่มบุคคลผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในพื้นที่ตำบลปะโค ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปะโค
แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 เขตที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาาติ ลาว กัมพูชา และเมีสนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด
12
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565