เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนทีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วัันที่ - 8 มิถุนายน 2564 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกาย
ให้กับกลุ่มบุคคลผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในพื้นที่ตำบลปะโค ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปะโค
แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 เขตที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาาติ ลาว กัมพูชา และเมีสนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด
1 23
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565