เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์
ปลัดเทศบาล
นางประทัย ชาวกล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางนิศารัตน์ พุนานิน
นักพัฒนาชุมชน
นายชวดล ลีทองดี
นักทรัพยากรบุคคล
-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวดวงใจ บุญจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย เห็มอ่อน
นิติกร
นางสาวสุมนา เดชไกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565