เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
เทศบาลตำบลปะโค ได้กำหนดออกพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลปะโค ในระหว่างวันที่ 6 - 14 กรกฎาคม 2566 โดยเริ่มต้นจาก ม.7 ม.3 ม.6 ม.2 ม.1 ม.5 ม.4 จึงขอความร่วมมือให้ทุกครัวเรือนปฎิบัติตามนี้ 1. จักเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด 2. อาหารควรปิดให้มิดชิด 3. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565