เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
โครงการซ้อมแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในตำบลปะโค เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลปะโคได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในตำบลปะโค เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ หนองน้ำสาธารณะหนองกวาก (ล่องเเพหนองกวาก)

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565