เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
อาชีวศึกษาหนองคาย ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนในตำบลปะโคและผู้สนใจ ณ ลานหน้าตลาดสดตำบลปะโค

ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 อาชีวศึกษาหนองคาย จะออกให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนในตำบลปะโคและผู้สนใจ ณ ลานหน้าตลาดสดตำบลปะโค ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้สนใจให้มาบริการ

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565