เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ประกาศเทศบาลตำบลปะโค เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 6 เดือน มีนาคม 2566 ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนโดย นายราเชน กันทะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงนโยบายเรื่องต่างๆดังนี้
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงาม ความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565