เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เเพทุกลำนักท่องเที่ยวขึ้นได้ไม่เกิน 15 ท่าน เเพมีห้องน้ำทุกลำ กรณีจองเเพต้องจองล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน สามารถเลือกเเพได้จ่ายค่าจองเต็มจำนวน หากไม่ได้จองจะได้เเพตามคิวไม่สามรถเลือกเเพได้ ติดต่อสอบถาม จองเเพได้สามช่องทาง ในเวลาทำการ: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่องแพหนองกวาก 042-421665 เพจเฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลปะโค เพจเฟสบุ๊ค : เที่ยวหนองคาย ล่องแพหนองกวาก เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565