เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ ในประชาชนชาวตำบลปะโคอายุ 35 ปีขึ้นไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จะออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระหว่าง วันที่ 9 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2566 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง (การเตรียมก่อนตรวจ งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน)
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565