เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปะโค จะดำเนินการทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 โดยจะปิดการให้บริการน้ำในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งหากดำเนินการเเล้วเสร็จจะเปิดให้บริการน้ำทันที จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บ้านนาพิพานหมู่ที่ 4 ทราบ และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565