เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
ด้วยเทศบาลตำบลปะโค จะดำเนินการทำควาสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปะโคเหนือ หมู่ที่ 2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้มีคุณภาพดีขึ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดถังกรอง ถังตกตะกอนและคลองวนเวียนระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบประปาหมู่บ้าน โดยจะปิดการให้บริการน้ำในเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.และจะเปิดบริการน้ำทันทีเมื่อแล้วเสร็จ ดังนั้นเทศบาลตำบลปะโคจึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (บางส่วน) ทราบ และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565