เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลปะโค

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลปะโค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายไปทางถนน อำเภอท่าบ่อ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองถึงเขตตำบล 8 กิโลเมตร ที่ทำการเทศบาลตำบลตั้ง อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอเมือง 10 กิโลเมตร
เนื้อที่
โดยประมาณ จำนวน 20.53 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 12,832.25 ไร่
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลปะโค เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อยติดริมฝั่งแม่น้ำโขง ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรังปนเป็นบางส่วน
- ทิศเหนือ จด พื้นที่ตำบลเมืองหมี
- ทิศใต้ จด พื้นที่ตำบลเวียงคุก
- ทิศตะวันออก จด พื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะและตำบลพระธาตุบังพวน
- ทิศตะวันตก จด พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,038 คน แยกเป็นชาย 3,019 คน และหญิง 3,019 คน จำนวน 7 หมู่บ้าน
อาชีพ
อาชีพหลัก คือ การทำนา การเลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และข้าราชการ
อาชีพรอง คือ การปลูกผัก หาปลา การทำนาปรัง อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำตามฤดูกาลเพาะปลูก และการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในตำบล
พื้นที่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบด้วย บ้านปะโคเหนือ ม.2 บ้านโคกป่าฝาง ม.3
บ้านไก่แก้ว ม.6 และบ้านหนองบ่อ ม.7
เขตที่ 2 ประกอบด้วย บ้านปะโคใต้ ม.1 บ้านนาพิพาน ม.4 และบ้านไร่ ม. 5
สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง (รวมขยายโอกาส 1 แห่ง)
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 2 แห่ง
2. สถาบัน/องค์กรศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 8/3 แห่ง
3. สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโค 1 แห่ง
การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม ถนนในพื้นที่ตำบลปะโคทั้งหมด ความยาวรวม 29.66 กิโลเมตร
แบ่งเป็นถนนลาดยาง 45% ถนน คสล. 49% และถนนลูกรัง 6%
2. การโทรคมนาคม มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 4 ตู้ และเครือข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย 1 สาย บึง/หนอง 3 แห่ง
5. แหล่งน้ำสร้างขึ้น ฝาย 2 แห่ง ระบบประปา 5 แห่ง บ่อโยก 6 แห่ง
6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565