เทศบาลตำบลปะโค
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 4240 8170
เทศบาลตำบลปะโค ยินดีต้อนรับ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภาวิณี จันทเวทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสาวิตรี มูลทาทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชนัญชิดา ธรรมรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธมลวรรณ พิมพะนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรีญา มีจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร บัวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอนันตญา พิมพ์มีลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวชลธิชา มีจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลปะโค จังหวัดหนองคาย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565